Jak nie udzielać pierwszej pomocy

Nie każdy materiał w internecie na temat pierwszej pomocy jest rzetelny. Dziś przedstawiamy przykład propagowania czynności, które mogą zagrażać poszkodowanemu.

Nie znam systemu ratownictwa medycznego, w którym karetka powszechnie docierałaby do osoby w stanie zagrożenia życia niemal natychmiast po jego wystąpieniu. Jest to niewykonalne! Dlatego też ogromne znaczenie dla przeżywalności osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia mają świadkowie zdarzenia oraz umiejętność udzielania przez nich pierwszej pomocy. Tym samym każda idea dążąca do ich propagowania powinna wiązać się z aprobatą środowisk medycznych. No właśnie, czy aby na pewno każda?

W procesie nauczania pierwszej pomocy konieczne jest wykorzystanie osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Spoczywa na nich olbrzymia społeczna odpowiedzialności za przekazywane treści, które powinny być zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. W przeciwnym razie czynności udzielane w ramach pierwszej pomocy będą nie tylko nieefektywne ale również mogą stanowić zagrożenie.

Jak nie nauczać pierwszej pomocy?

W dniu dzisiejszym chce pokazać przykład tego, jak nie należy udzielać pierwszej pomocy. Kilka godzin temu jeden z Czytelników podesłał mi film zatytułowany “Pierwsza Pomoc – stan przedzawałowy”. Jego autorem jest Sebastian Wejfel prowadzący youtubowy kanał “Tuszyniacy tv”. Przy współpracy z OSP Tuszyn-Las infuencer opublikował serię filmów dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Mimo, iż idea jej popularyzacji jest szczytna, prezentowane tam treści zagrażają osobom w stanie zagrożenia życia.

https://www.youtube.com/watch?v=UQ4AjoVb97g&feature=share&fbclid=IwAR1Hdb8p8mP1vf3gNXWoYdTdhoIjAxlc20EWZOWYT05fDlDLGSSBGIJvXCc

Stan “przedzawałowy”?

Pierwszy merytoryczny błąd influencera dotyczy tytułu. Nie ma czegoś takiego, jak “stan przedzawałowy”! Jak sama nazwa wskazuje, “stan przedzawałowy” oznacza sytuację, w której zawał serca jeszcze nie nastąpił. Tym samym do grupy nim objętej musimy zaliczyć 90% społeczeństwa, które ciesząc się zdrowiem nie przeszło ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

Faktycznie! W przypadku nauczania pierwszej pomocy istnieje pewien sztuczny problem związany z nomenklaturą należną przypadkom bólów w klatce piersiowej. Z jednej strony, wobec ograniczonych możliwości diagnostycznych trudno mówić o zawale mięśnia sercowego. Z drugiej jednak, tworzenie dziwnych i mijających się z prawdą określeń typu “atak serca” (Zapewniam! Serce nie ma czym atakować!) czy “stan przedzawałowy” jest daleko idącym nadużyciem. Czy nie można zatem w ramach pierwszej pomocy nauczać postępowania w przypadku “podejrzenia zawału serca”?

Podaż adrenaliny w zawale mięśnia sercowego?!

Nieistniejąca terminologia to nie jedyny problem filmu, o którym mówię. Zdecydowanie większym nadużyciem, stwarzającym realne zagrożenie zdrowia i życia poszkodowanych, jest sugestia infuencera dotycząca podaży adrenaliny. W odniesieniu do osób z podejrzeniem ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego twierdzi on cyt.:

I takie osoby mają też często ampułkostrzykawki z adrenaliną, którą wstrzykują prawda w przednią boczną część uda gdzie możemy im w tym pomóc. Jeżeli na przykład taka osoba sama sobie wstrzyknie tą adrenalinę to jest OK. Jeżeli nie jest w stanie bo jest osłabiona możemy jej w tym pomóc

Tuszyniacy TV, Pierwsza pomoc – stan przedzawałowy, Youtube dostęp z dn. 24.07.2019

Brak jakiejkolwiek społecznej odpowiedzialności influencera za rozpowszechniane treści sprawił, że publicznie rozpowszechnia on nieprawdziwe informacje. Wynika to poniekąd z braku wykształcenia medycznego oraz aktualnego przygotowania do poruszanego tematu.

Warto pamiętać, że w przypadku ostrego niedokrwienia serca dochodzi do dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen. Rzecz jasna wynika to z upośledzenia przepływu krwi przez naczynia wieńcowe a często nawet jego całkowitego ustania. W wyniku tego rozwija się niedokrwienie fragmentu ściany serca a niedotlenione komórki obumierają.

Adrenalina jest aminą katecholową, której jednym z efektów działania jest zwiększenie częstości pracy serca (tzw. działanie chronotropowo dodatnie). Niestety wraz ze zwiększeniem częstości pracy serca zwiększa się jego zapotrzebowanie na tlen. Wobec upośledzenia przepływu krwi przez naczynia wieńcowe ma to zgubny skutek! Podać wspomnianego leku może doprowadzać do zwiększenia obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego a nawet wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Tym samym infuencer rozpowszechnia informacje, które zastosowanie przez świadka zdarzenia nie tylko nie pomogą poszkodowanemu ale mogą zagrozić jego życiu.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w wykonaniu strażaków również budzi wiele zastrzeżeń

Problem błędów merytorycznych w filmach pana “Tuszyniacy TV” nie dotyczy wyłącznie postępowania w przypadku bólu w klatce piersiowej. Również w materiale dotyczącym postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia zauważalne są drastyczne błędy w postępowaniu druhów OSP Tuszyn-Las.

https://www.youtube.com/watch?v=PqKwFM0jBJs

O jakości kwalifikowanej pierwszej pomocy w wydaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej pisałem nie raz. Film jest dobitnym przykładem uzasadniającym moje obawy co do profesjonalizmu wielu strażaków w temacie ratownictwa medycznego. Na czym polegają błędy w przedstawionym materiale

 1. Brak oceny bezpieczeństwa.
  Na prezentowanym filmie strażacy podchodząc do osoby poszkodowanej nie ocenili bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do udzielania pomocy powinni dokładnie rozejrzeć się w poszukiwaniu wszelkich zagrożeń oraz założyć rękawiczki jednorazowe.
 2. Brak udrożnienia dróg oddechowych.
  W prezentowanym filmie po ocenie przytomności brak jest udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy. Przypomnijmy: strażak udzielający pomocy powinien położyć jedną dłoń na czole poszkodowanego i dwa palce pod częściami kostnymi żuchwy a następnie odchylić głowę do tyłu. Rękoczyn ten (zwany “rękoczynem czoło-żuchwa”) powinny stosować osoby bez wykształcenia medycznego nawet wobec poszkodowanych, u których istnieje podejrzenie obrażeń ciała.
 3. Brak oceny oddechu
  Strażak udzielający pomocy nie pochylił się nad twarzą poszkodowanego i nie ocenił przez 10 sekund oddechu. Co prawda w 2:03 minucie filmu słychać wypowiedź cyt. “pan nie ma pulsu” ale podkreślić należy, że od ponad 10 lat ocena tętna przez osoby bez wykształcenia medycznego jest niezalecana. Rozpoznanie NZK odbywa się natomiast na podstawie utraty przytomności oraz braku prawidłowego oddechu.
  Przypomnijmy: strażak powinien utrzymując udrożnienie dróg oddechowych pochylić się nad twarzą poszkodowanego i przez 10 sekund obserwować ruchy klatki piersiowej, starać się wyczuć prąd wydychanego powietrza oraz usłyszeć odgłosy dobiegające z dróg oddechowych.
 4. Szybkie badanie urazowe
  Jeśli film ma być adresowany do osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem medycznym trudno oczekiwać od nich przeprowadzania szybkiego badania urazowego, które prezentują (nawiasem mówiąc nieprawidłowo) strażacy z OSP Tuszyn-Las. Świadek zdarzenia może przerwać resuscytację krążeniowo oddechową tylko, gdy: przejmie te czynności personel wezwanego wcześniej pogotowia ratunkowego, poszkodowany da oznaki życia (poruszy się, zacznie oddychać itp.) lub dojdzie do fizycznego wyczerpania ratownika. W takiej sytuacji należy ponownie ocenić przytomność, udrożnić drogi oddechowe a następnie ocenić oddech.

Szczegółowe informacje na temat podstawowych zabiegów ratujących życie Czytelnicy nieposiadający wykształcenia medycznego znajdą na stronach Polskiej Rady Resuscytacji (tutaj). Jedynie prezentowana tam procedura jest prawidłowa. Film natomiast przedstawia nieudolne próby udzielania pierwszej pomocy.

Omdlenie to nie utrata przytomności?!

W kolejnym odcinku pan Sebastian Wejfel – tym razem tytułujący się “instruktorem KPP” – rozprawia na temat utraty przytomności oraz omdlenia.

https://www.youtube.com/watch?v=F3WNuBR0lGs

Należy zdać sobie sprawę, że omdlenie jest krótkotrwałą utratą przytomności. Wynika ono z chwilowego niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu) na skutek dysproporcji dystrybucji krwi w organizmie. Najczęściej w przypadku omdleń krew odpływa do kończyn dolnych oraz krążenia trzewnego w wyniku czego nie dociera do mózgu stając się przyczyną utraty przytomności. W chwili, gdy poszkodowany upada wszystkie narządy ludzkiego organizmu są na tym samym poziomie. Zaczyna “działać” zasada naczyń połączonych w wyniku czego po chwili tlen niesiony przez krew powraca do mózgu. Poszkodowany odzyskuje przytomność.

W filmowym pokazie przedstawiono postępowanie nie w przypadku omdlenia a stanu przedomdleniowego (tak! nie ma “stanu przedzawałowego” lecz stan przedomdleniowy już jest! – źródło). Trudno zatem odnieść się do pomocy udzielanej przez strażaczkę w prezentowanym materiale. Prawidłowo jednak procedura powinna wyglądać następująco:

 1. Ocena bezpieczeństwa
  Przed przystąpieniem do udzielania pomocy ratowniczka powinna dokładnie rozejrzeć się dokoła poszukując wszelkich niebezpieczeństw.
 2. Ocena przytomności
  Należy podejść do osoby poszkodowanej i lekko potrząsając ją za ramiona głośno zapytać “Halo! Co się stało?!“. Jeśli osoba nie reaguje uznajemy ją za nieprzytomną.
 3. Udrożnienie dróg oddechowych
  Należy położyć dwa palce pod częściami kostnymi żuchwy oraz drugą dłoń na czole poszkodowanego. Następnie należy odchylić głowę. W ten sposób drogi oddechowe zostają udrożnione.
 4. Ocena oddechu
  Należy pochylić się nad ustami poszkodowanego i przez 10 sekund starać się dostrzec ruchy klatki piersiowej, wyczuć prąd wydychanego powietrza oraz usłyszeć odgłosy dobierające z dróg oddechowych. Jeśli w ciągu 10 sekund ratownik nie wyczuje dwóch oddechów należy uznać, że poszkodowany znajduje się w stanie zatrzymania krążenia i przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  Jeśli jednak poszkodowany oddycha prawidłowo należy wezwać pomoc oraz podjąć dalsze działania.
 5. Ewakuacja poszkodowanego
  Do większości omdleń dochodzi w dusznych, źle wentylowanych i przegrzanych pomieszczeniach (np. kościoły). Poszkodowanego należy ewakuować z tego miejsca zapewniając dostęp świeżego powietrza. Należy poluzować wszelkie kołnierzyki oraz krawaty albowiem ucisk na okolicę tętnicy szyjnej (prawidłowo: okolicę zatoki szyjnej) może być jedną z przyczyn omdlenia.
 6. Właściwa pozycja
  Poszkodowanego układamy w pozycji leżącej i unosimy nogi. Pozwala to redystrybuować krew. Jeśli poszkodowany po około 5 minutach przebywania w tej pozycji nie odzyskuje przytomności należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i wezwać pomoc medyczną.
  Jeśli poszkodowany odzyskuje przytomność nie należy pozwalać mu gwałtownie wstawać. Może to prowadzić do nawrotu omdlenia. Poszkodowany powinien przez chwilę odpocząć w pozycji siedzącej.

Tytułem podsumowania

Nauczanie pierwszej pomocy wiąże się z odpowiedzialnością za ludzkie życie. W tym przypadku odpowiedzialności za słowa i czynności ukazywane w filmie zabrakło. Autor nie tylko nie skonfrontował treści z aktualnymi wytycznymi ale również powierzył prezentację osobom posiadającym znaczne braki w umiejętnościach. Prezentowane materiały pokazują jedynie brak większego merytorycznego przygotowania strażaków-ratowników do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uzasadniają one moje wielokrotnie podkreślane obawy na temat poziomu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w temacie ratownictwa medycznego. Sądzę, że do całej serii filmów pasuje stwierdzenie: chciano dobrze lecz wyszło jak zawsze.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
62 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
1 miesiąc temu

tadalafil 20

generic cialis at walmart

trackback
2 miesięcy temu

canadian viagra

buy generic viagra online

trackback
2 miesięcy temu

sildenafil online

canadian pharmacy viagra

trackback
2 miesięcy temu

sildenafil 100mg

viagra online generic

trackback
2 miesięcy temu

online casino real money usa

casinos online

trackback
2 miesięcy temu

online casino real money us

casino real money

trackback

best casino online

slots real money

trackback

real casino

casino online

BrianHar
2 miesięcy temu

find out more This Site webpage

trackback
2 miesięcy temu

generic cialis

cialis to buy

trackback
2 miesięcy temu

cialis generic

cialis 5 mg

trackback
2 miesięcy temu

buy viagra

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

trackback
3 miesięcy temu

5 mg cialis

cialis 5 mg

trackback
3 miesięcy temu

cialis generic

generic for cialis

trackback
3 miesięcy temu

new cialis

20 cialis

trackback
3 miesięcy temu

viagra 100mg

viagra prescription

trackback
3 miesięcy temu

loans for bad credit

cash loans

trackback
3 miesięcy temu

loan online

no credit check loans

trackback
3 miesięcy temu

personal loans

cash loan

trackback
3 miesięcy temu

buying cialis online safely

canadian pharmacy cialis

trackback
3 miesięcy temu

online casinos real money

casino slots

trackback
3 miesięcy temu

online casino real money usa

online casino real money usa

trackback
3 miesięcy temu

generic viagra online

cheapest viagra online

trackback
3 miesięcy temu

play casino online

online casino games real money

trackback

real money online casino

ocean casino online nj

trackback
4 miesięcy temu

levitra cost

vardenafil 20mg

trackback
4 miesięcy temu

levitra online pharmacy

levitra 20mg

trackback
4 miesięcy temu

Buy cialis

generic cialis

trackback
5 miesięcy temu

sildenafil generic

Order Viagra Online

Stephenovemn
Stephenovemn
5 miesięcy temu

Всем привет хотел бы порекомендовать вам наш сайт – сайт который отличается от всех других 1xbet рабочее зеркало https://infodeposit.ru/online-casino/
На нем всегда рабочее зеркало 1xbet . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не можете найти Казино онлайн 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на зеркало 1хбет.

Казино играть онлайн

BarryCatly
BarryCatly
5 miesięcy temu

Добрый день хотел бы порекомендовать вам наш сайт – Игровые автоматы онлайн который отличается от всех других 1хбет зеркало вход сейчас 1xbet зеркало сейчас
На нем всегда рабочее рабочее зеркало 1xbet . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не смогли найти 1хбет 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на зеркало 1xbet на сегодня сейчас.

trackback
6 miesięcy temu

viagra online

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

trackback
6 miesięcy temu

cialis without a doctor

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

trackback
6 miesięcy temu

ciprofloxacin otc

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

BryceuNduh
BryceuNduh
6 miesięcy temu

Хэлоу хотел бы порекомендовать вам наш сайт – https://dzenprinimatel.ru который отличается от всех других 1хбет зеркало рабочее на сегодня сейчас
На нем всегда рабочее 1xbet . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не можете найти рабочее 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на зеркало 1xbet на сегодня сейчас.

Keithreose
Keithreose
6 miesięcy temu

Добрый день хотел бы порекомендовать вам наш сайт – Наш сайт который отличается от всех других 1хбет зеркало вход
На нем всегда рабочее зеркало 1xbet на сегодня . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не можете найти рабочее 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на зеркало 1xbet на сегодня прямо сейчас.

Denniswride
Denniswride
6 miesięcy temu

Добрый хотел бы порекомендовать вам наш сайт – https://infodeposit.ru который отличается от всех других 1xbet рабочее зеркало
На нем всегда рабочее зеркало 1хбет на сегодня сейчас . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не смогли найти актуальное 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на 1xbet рабочее зеркало на сегодня.

Играть в клиентские игры

JeremyenulK
JeremyenulK
6 miesięcy temu

Эгей хотел бы порекомендовать вам наш сайт – https://art-psd.ru/ который отличается от всех других зеркало 1хбет на сегодня сейчас
На нем всегда рабочее 1xbet . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не можете найти 1xbet 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на 1xbet зеркало.

JoshuaTet
JoshuaTet
6 miesięcy temu

Добрый вечер хотел бы порекомендовать вам наш сайт – сайт который отличается от всех других 1хбет зеркало вход
На нем всегда рабочее 1хбет . Если вы искали 1xbet зеркало на сегодня то этот сайт идеально подходит для вас. Не можете найти актуальное 1хбет зеркало сейчас? Вы попали по адресу, на данном сайте всегда есть рабочая актуальная ссылка на 1xbet зеркало. Добавляйте этот сайт в избранное и будьте всегда с рабочим сайтом на 1хбет зеркало рабочее на сегодня сейчас.

trackback
6 miesięcy temu

cheap cialis online pharmacy

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

Delbertbep
Delbertbep
6 miesięcy temu

Наши браузерные онлайн игры прекрасное для провождения времени.
добропожаловать доброе утро! я Рекомендую сайт – Онлайн игры Отличный сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для для всех людей. прекрасный для сайтов. Если ты хотите. ваш переходите на сайт

Jamesitelm
Jamesitelm
6 miesięcy temu

входите добрый! я Рекомендую сайт – https://art-psd.ru Рекомендованный сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для для всех людей. замечательный для сайтов. Если вы хотите. влететь переходящий на сайт

Williampaymn
Williampaymn
6 miesięcy temu

рабочее доброе утро! я Хотел бы порекомендовать сайт – https://zodiyak.ru Лучший сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для для всех людей. замечательный для сайтов. Если он хотите. здесь рекомендованный

StevenPhend
StevenPhend
6 miesięcy temu

наш сайт добрый день! я Хотел бы порекомендовать сайт – тут Рекомендованный сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для вас. Отличный для сайтов. Если ты хотите. зайти зеркало

makarfrologg
makarfrologg
6 miesięcy temu

зайти к нам Всем привет! я Хотел бы порекомендовать сайт – 1xbet Лучший сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для вас. прекрасный для сайтов. Если вы хотите. к нам суперский

trackback
6 miesięcy temu

viagra from usa

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

trackback
6 miesięcy temu

doctor7online.com

Jak nie udzielać pierwszej pomocy – Kardiologia ratunkowa

trackback
6 miesięcy temu

Thank you.

Youseful blog. Good post.

trackback
6 miesięcy temu

Many thanks

Interesting blog, good post.

trackback
6 miesięcy temu

Thank you

Good blog. Interesting post.